Karta charakterystyki Boron

 

 

 

Podstawa: Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami)

 

 

Wersja 11

 

 

Mieszanina: BORON - KONCENTRAT

Data pierwszego wydania: 15.03.2004 r.

Aktualizacja: 05.01.2012 r.

 

1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny.

Nazwa handlowa: BORON - KONCENTRAT

1.2. Zastosowanie substancji/mieszaniny.

Mieszanina stosowany do impregnacji drewna, bejcowania.

Odradzane zastosowanie: brak

1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa

Producent:

CHERUB LABORATORIUM Jarosław Hądzel

ul. Łęgowa 6; 95-083 Lutomiersk

Tel./fax +48 43 677 688 2

Osoba odpowiedzialna: Jarosław Hądzel; e-mail: lab@cherub.com.pl; tel.: 602 444 259

1.4. Telefon alarmowy

+48 43 677 688 2 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

988, 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP

2. Identyfikacja zagrożeń

Na podstawie zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666 z dnia 2 października 2003 r. z póź. zmianami) oraz odpowiadających im dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE, przy pomocy metody obliczeniowej mieszanina została zaklasyfikowana jako mieszanina niebezpieczna, drażniąca.

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Treść etykiety ostrzegającej przed zagrożeniem:

Drażniący

 

image

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

3. Skład / informacja o składnikach

Składniki niebezpieczne:

Zasadowy węglan miedzi (II)

(IUPAC: copper(II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1))

Zawartość: = 12%

CAS# 12069-69-1

WE# 235-113-6

Nr indeksowy: nie klasyfikowany

Symbole zagrożenia:

Xn

Zwroty R:

R22

2-aminoetanol

(IUPAC: 2-aminoethanol)

Zawartość: ≤ 7%

CAS# 141-43-5

WE# 205-483-3

Nr indeksowy: 603-030-00-x8

Symbole zagrożenia:

C

Xn

Zwroty R:

R34

R20/21/22

Amoniak bezwodny

(IUPAC: ammonia, anhydrous)

Zawartość: < 5%

CAS# 7664-41-7

WE# 231-635-3

Nr indeksowy: 007-001-00-5

Symbole zagrożenia:

T

N

Zwroty R:

R34-40

Zawiera następujące substancje biobójcze: zasadowy węglan miedzi 12%, kwas borowy 3%,

Znaczenie użytych symboli zagrożenia oraz zwrotów R wyspecyfikowano w punkcie 16 niniejszej karty.

4. Pierwsza pomoc

Zalecenia ogólne: Jak najszybciej przerwać ekspozycję na działanie mieszaniny: zdjąć zanieczyszczone ubranie, opróżnić jamę ustną. W przypadku narażenia na działanie mieszaniny, jeżeli nie występują niepokojące objawy nie jest wymagana natychmiastowa pomoc medyczna.

W przypadku narażenia inhalacyjnego:Wyjść natychmiast na świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się podrażnienia dróg oddechowych lub wystąpienia innych objawów szkodliwego działania, takich jak trudności w oddychaniu, skorzystać z pomocy lekarskiej.

W przypadku kontaktu ze skórą: Jak najszybciej przemyć skórę dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnień wskazana konsultacja z lekarzem.

W przypadku skażenia oczu: Przemyć oczy dużą ilością czystej wody, przytrzymując odchylone powieki przynajmniej 10-15 minut. Niezbędna konsultacja z lekarzem okulistą.

W przypadku przyjęcia doustnego: Wypłukać jamę ustną. W miarę możliwości podać dużą ilość wody do wypicia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga! Płukanie ust i podanie wody możliwe jedynie w przypadku jeżeli poszkodowany jest przytomny.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze zalecane:Produkt będący roztworem wodnym, nie stwarza zagrożenia pożarowego. Środki gaśnicze dostosować w zależności od źródła ognia. Zalecane woda, gaśnica proszkowa lub pianowa.

Środki gaśnicze nieodpowiednie:Do gaszenia pożarów nadają się wszystkie powszechnie stosowane środki gaśnicze.

Produkty spalania:W przypadku rozkładu termicznego może dojść do wydzielania tlenków węgla i tlenków azotu.

Dodatkowe informacje:Nie dopuszczać do przedostawania się środków gaśniczych i innych materiałów do wód gruntowych. Wskazane użycie aparatów izolujących drogi oddechowe przez służby wezwane do gaszenia pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Konieczne środki ochrony osobistej:Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą, nie wdychać par, areozoli. Wskazane stosowanie ochrony dróg oddechowych, okularów ochronnych i rękawic. Rozlany produkt stwarza niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do wód powierzchniowych/gruntowych. W przypadku awarii o znacznych rozmiarach poinformować odpowiednie służby oraz okolicznych mieszkańców.

Metody oczyszczania:Rozlany produkt zbierać przy pomocy środków sorpcyjnych (czysty piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) a następnie umieścić w zamykanym, oznakowanym pojemniku z tworzywa sztucznego, zabrudzone miejsce zmyć dużą ilością wody.

Sposób utylizacji:Produkt który nie nadaje się do zagospodarowania należy skierować do firmy zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych lub na składowisko odpadów niebezpiecznych. Postępowanie z odpadami zgodnie z punktem 13.

7. Postępowanie z substancją / mieszaniną i jej / jego magazynowanie

7.1. Postępowanie z substancją lub mieszaniną: Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonej cieczy. Nie jeść nie pić podczas stosowania produktu. Sprzęt po wykonaniu zabiegu myć wodą. Stosować odzież ochronną. Wskazane rękawice oraz okulary ochronne.

7.2. Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach krytych i suchych w temperaturze nie niższej niż 4°C, w miejscach niedostępnych dla dzieci.Chronić przed przegrzaniem.

7.3. Specyficzne zastosowania: Mieszanina stosowana do impregnacji drewna. Sposób aplikacji zgodnie z instrukcją na etykiecie bądź materiałami informacyjnymi dostarczonymi przez producenta.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.

8.1. Wartości graniczne narażenia.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r Dz.U.02.217.1833 (z póź. zmianami) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określono następujące normatywy higieniczne dla substancji wchodzących w skład mieszniny.

Etanoloamina: NDS 2,5mg/m3, NDSCh 7,5 mg/m3

Miedź i jej związki nieorganiczne

- w przeliczeniu na Cu: NDS 0,2 mg/m3

Amoniak: NDS 14 mg/m3 NDSCH 28 mg/m3

Zalecane procedury nadzoru

Etanoloamina PN-85/Z-04311:2003, PiMOŚP 1998, z.19

Miedź i jej związki PN-77/Z-04106/01, PN-79/Z-04106/02, PiMOŚP 1998, z.19

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy

Gdy stężenie substancji jest znane i ustalone, dobór środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W przypadku gdy stężenie substancji nie jest znane na stanowisku pracy lub w sytuacji awaryjnej, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Zalecane środki ochrony indywidualnej:

a) Ochrona dróg oddechowych:

Produkt stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku gdy wentylacja jest niewystarczająca należy stosować ochrony dróg oddechowych np. półmaska z filtrem oczyszczającym wielogazowym. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

b) Ochrona rąk:

Wskazane stosowanie gumowych rękawic ochronnych

c) Ochrona oczu:

Okulary ochronne, zalecane okulary w oprawie dolegającej do twarzy

d) Ochrona skóry:

Wymagana typowa odzież ochronna

8.2.2. Kontrola narażenia środowiska.Brak unormowań prawnych.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje ogólne

Postać:

Kolor:

Zapach:

ciecz

niebiesko-zielony

amoniakalny

9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

pH:(20°C)

8-9

Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia

100˚C

Palność (ciała stałego, gazu)

niepalna w normalnych warunkach

Właściwości wybuchowe

-

Właściwości utleniające

-

Prężność par

-

Gęstość względna

ok. 1,1 g/cm3

Rozpuszczalność

rozpuszczalna w wodzie, etanolaminie

Rozpuszczalność(w wodzie)

rozpuszcza się

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

-

Lepkość

-

Gęstość par

-

9.3. Inne informacje

-

10. Stabilność i reaktywność

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania

10.1 Warunki, których należy unikać.Unikać wysokiej temperatury.

10.2 Czynniki których należy unikać.Nie wykazuje tendencji do niebezpiecznych reakcji. Unikać kontaktu z kwasami i metalami alkalicznymi.

10.3. Niebezpieczne produkty rozpadu.Nie wykazuje tendencji do rozpadu.

11. Informacje toksykologiczne

Brak wyników badań toksykologicznych dla tej mieszaniny.

Dane dotyczą poszczególnych składników:

LD50(drogą pokarmową, szczur)

1350 mg/kg dla zasadowego węglanu miedzi

1720 mg/kg dla etanoloaminy

2660 mg/kg dla kwasu borowego

350 mg/kg dla amoniaku,

LD50(drogą pokarmową, człowiek)

43 mg/kg dla amoniaku

LD50(wdychanie, szczur)

7600 mg/m3/2h dla amoniaku

Próg wyczuwalności zapachu

3 mg/m3 dla amoniaku

Działanie drażniące na skórę

działa drażniąco

Działanie drażniące na oko

działa drażniąco

Narażenie drogą oddechową

działa drażniąco

Działanie uczulające

brak doniesień o działaniu uczulającym

12. Informacje ekologiczne

Ze względu na właściwości poszczególnych składników mieszaniny, produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednak z uwagi na brak dostępnych danych dotyczących mieszaniny unikać zrzutów do środowiska, nie wolno dopuścić aby produkt przedostał się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu.

Dane dotyczące poszczególnych składników mieszaniny:

Toksyczność ostra dla:

Etanoloamina

-ryb (Leuciscus idus) LC50 224 mg/l/48h

-dafni (Daphnia magna) EC50 120 mg/l/24h

Kwasu borowego

-ryb (Carassius auratus) LC50 1020 mg/l/96h

-dafni (Daphnia magna) EC50 658 mg/l/48h

Amoniaku

-ryby (Onchorhynchus mykkiss, substancja bezwodna) LC50 0,53 mg/l/96h

-dafni (Daphnia pulicaria, substancja bezwodna) EC50 1,16 mg/l/48h

13. Postępowanie z odpadami

Rozważyć możliwość wykorzystania. Gdy dalsze wykorzystanie mieszaniny nie jest możliwe, odpad przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa lub na składowisko odpadów niebezpiecznych. Opakowania wielokrotnego użycia, po oczyszczeniu mogą być stosowane tylko do przechowywania tej mieszaniny.

14. Informacje o transporcie

Transport lądowy:

RID/ADR

UN1760, MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. 8. III

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Dla substancji wchodzących w skład mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Przepisy prawne wykorzystywane przy opracowaniu karty nie przytoczone w jej treści:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. 02.175.1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. 03.16.150).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Informacje dodatkowe: Produkt zarejestrowany jako preparat biobójczy – pozwolenie Ministra Zdrowia nr 2420/05. Zawiera substancje czynne: kwas borowy 3%, zasadowy węglan miedzi 12%

16. Inne informacje

Pełna treść symboli zagrożenia oraz zwrotów R przypisanych niebezpiecznym składnikom z punktu 3 niniejszej karty:

C

Xn

T

N

R20/21/22

R20

R22

R34

R40

Żrący

Szkodliwy

Toksyczny

Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Powoduje oparzenia.

Ograniczone dowody działania rakotwórczego

Informacje zawarte w karcie są oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i pochodzą z danych zawartych w kartach charakterystyki składników, dostępnych danych literaturowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów krajowych.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Przeglądu karty charakterystyki dokonano w dniu 05.05.2011 r. Kartę dostosowano do istniejących wymagań prawnych. Nie wpłynęło to na zmianę klasyfikacji mieszaniny.

Uprzednie wersje karty charakterystyki są nieaktualne.

 

Copyright

Copyright  © 1998-2020


Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie