Regulamin

Regulamin sklepu internetowego cherub.com.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym cherub.com.pl prowadzony jest przez Cherub Laboratorium z siedzibą w 95-083 Lutomiersk, ul. Łęgowa 6,
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego cherub.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

II. Definicje

 1. Sprzedawca – Cherub Laboratorium.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem cherub.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 6. Produkty – rzeczy ruchome, dostępne w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien podjąć następujące kroki: a. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”; b. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia; c. Wybrać metodę płatności oraz metodę dostawy; d. Zatwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności: a. Przelew bankowy; b. Płatność elektroniczna (np. PayU, PayPal); c. Płatność przy odbiorze.
 3. Koszty dostawy produktów ponosi Klient, chyba że regulamin lub oferta Sklepu Internetowego stanowią inaczej.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje można składać: a. Pisemnie na adres: Cherub Laboratorium, ul. Łęgowa 6, 95-083 Lutomiersk; b. Mailowo na adres: reklamacje@cherub.com.pl.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: